Hotărârea nr. 404/2019

Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public, etapa a II-a”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 404

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public, etapa a II-a;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24 iunie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 53.124/2019, prin care s-a propus aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public - etapa a II-a;

Văzând Tema de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiţii Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public - etapa a II-a;

Având în vedere prevederile art. 7, alin. (7) din H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, precum şi ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale                nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public - etapa a II-a, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnică - Serviciul Amenajare Drumuri Publice şi Siguranţa Circulaţiei, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.