Hotărârea nr. 403/2019

Aprobarea proiectului "WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale" aprobat prin Contractul de Finanţare nr. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2019/007350-009226 şi a cheltuielilor legate de proiect.

HOTĂRÂREA Nr. 403

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea proiectului "WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale" aprobat prin Contractul de Finanţare nr. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2019/007350-009226 şi a cheltuielilor legate de proiect;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24  iunie  2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Tehnologia Informației şi Comunicațiilor din cadrul Direcţiei Tehnologii Informaţionale şi Servicii Electronice, înregistrat cu nr. 55.343/2019, prin care s-a propus aprobarea proiectului: "WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale" şi a cheltuielilor legate de proiect,

Având în vedere prevederile legislației aplicabile Uniunii Europene precum și cele menționate în Contractul de Finanţare nr. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2019/007350-009226, se impune adoptarea Proiectului de Hotărâre cu celeritate;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă proiectul: "WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale" conform Contract de Finanţare nr. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2019/007350-009226 şi a cheltuielilor legate de proiect, prin care s-a atribuit cuponul (voucherul) în valoare de 15 000 EUR pentru a acoperi echipamentul și costurile de instalare a unor puncte de acces la internet Wi-Fi în Municipiul Brașov. 

 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală estimată pentru plata abonamentului la internet și întreținerea echipamentelor pentru o perioadă de 36 luni (3 ani) din cadrul proiectului "WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale", conform Contract de Finanţare    nr. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2019/007350-009226, în cuantum de 42.840,00 lei (14.280,00 lei/an fără TVA). 

 

Art. 3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "WiFi4EU Promovarea conectivității la internet în comunitățile locale", conform Contract de Finanţare nr. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2019/007350-009226 pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al UAT Municipiul Braşov, cu obţinerea aprobării Consiliului Local Braşov.

 

Art. 4. Se împuterniceşte dl. George SCRIPCARU să semneze toate actele necesare în numele UAT Municipiul Braşov.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Tehnologii Informaţionale şi Servicii Electronice - Serviciul Tehnologia Informației şi Comunicațiilor, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.