Hotărârea nr. 402/2019

Aaprobarea organizării acţiunilor culturale specifice Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 402

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea organizării acţiunilor culturale specifice Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24 iunie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrat cu nr. 55.305/2019 şi Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, prin care s-a propus organizarea la Braşov a acţiunilor culturale specifice Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi, ca urmare a solicitării Uniunii Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 44.119/15.05.2019;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (6), lit. a) pct. 4, art. 45, alin. (2), lit. a), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă organizarea la Brașov a acţiunilor culturale specifice Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi în anul 2019, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă finanțarea acţiunilor culturale specifice Junilor din Şcheii Braşovului şi Braşovul Vechi cu suma de 60.000 lei, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.