Hotărârea nr. 401/2019

Desfăşurarea Festivalului Internaţional al Muzicii de Cameră - ediţia a XLII-a, la Braşov, în perioada 8 - 12 iulie 2019.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 401

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

Privind: desfăşurarea Festivalului Internaţional al Muzicii de Cameră - ediţia a XLII-a, la Braşov, în perioada 8 - 12 iulie 2019;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24  iunie  2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Direcţiei Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente, înregistrat cu nr. 54.663/2019, prin care s-a propus aprobarea desfăşurării Festivalului Internaţional al Muzicii de Cameră - ediţia a XLII-a, la Braşov, în perioada 8 - 12 iulie 2019, ca urmare a adresei Filarmonicii Braşov, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu            nr. 54.500/12.06.2019, prin care se propune organizarea Festivalului Internaţional al Muzicii de Cameră - ediţia a XLII-a 2019;

Având în vedere prevederile art. 21, alin. (1), lit. b) din Ordonanţa nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.C.L. nr. 292/17.04.2019 privind aprobarea bugetului Municipiului Braşov pe anul 2019 şi ale art. 1 din H.C.L. nr. 19/2012 privind aprobarea metodologiei de alocare a subvenţiei pentru instituţiile de spectacole şi concerte din Municipiul Braşov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (6), lit. a),   pct. 4, art. 45, alin. (2), lit. a), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

Art. 1. Se aprobă desfăşurarea Festivalului Internaţional al Muzicii de Cameră - ediţia a XLII-a, la Braşov, în perioada 8 - 12 iulie 2019.

 

 

Art. 2. Se aprobă finanţarea Festivalului Internaţional al Muzicii de Cameră - ediţia a XLII-a din bugetul Municipiului Braşov, cu suma de 100.000 lei.

 

 

Art. 3. (1) La finalizarea evenimentului, Filarmonica Braşov va depune finanţatorului un raport narativ privind desfăşurarea festivalului, precum şi un raport financiar pentru justificarea bugetului total al festivalului.

(2) Sumele din bugetul Municipiului Braşov alocate ca subvenţie pentru organizarea festivalului neutilizate, precum şi cele nejustificate conform prevederilor legale se vor returna finanţatorului.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente şi Filarmonica Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.