Hotărârea nr. 400/2019

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 243 din 17 aprilie 2019, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 400

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 243 din 17 aprilie 2019, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24  iunie  2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Clubului Sportiv Municipal Corona Brașov, înregistrat cu nr. 54.928/2019, prin care s-a propus modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 243 din 17 aprilie 2019, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”;

Având în vedere, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și ale  Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b), alin. (6), lit. a),  pct. 1, 3, 5, 6, art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 73, art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 17 aprilie 2019, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâre.

 

 

Art. 2. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 17 aprilie 2019, republicată, privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, inclusiv Anexa, se va republica, astfel cum a fost modificată.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov și Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâre.

 

 

          

 

HOTĂRÂREA Nr. 243 din data de  17  aprilie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 387/2019 și conform H.C.L. nr. 400 din data de

24  iunie 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate comun promovat de Serviciul Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice; Serviciul Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală şi Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Relaţii Comunicare;

Ţinând cont de adresa nr. 3/10.04.2019 a “Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov”, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 33.683/10.04.2019 prin care Clubul solicită Consiliului Local al Municipiului Braşov aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”;

Având în vedere, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b), alin. (6), lit. a),  pct. 1, 3, 5, 6, art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 73, art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Braşov şi Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov.