Hotărârea nr. 40/2019

Modificarea şi completarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 286/1999 republicată, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov (Extindere Colegiul Naţional Dr. I. Meşotă, Amenajare zonă turistică Poiana Braşov, extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport public).

 

HOTĂRÂREA Nr. 40

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

            Privind: modificarea şi completarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 286/1999 republicată, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov (Extindere Colegiul Naţional Dr. I. Meşotă, Amenajare zonă turistică Poiana Braşov, extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport public);

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu                nr. 3.928/2019, prin care s-a propus modificarea şi completarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 286/1999 republicată, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov (Extindere Colegiul Naţional Dr. I. Meşotă, Amenajare zonă turistică Poiana Braşov, extindere capacitate parcare şi construcţie terminal transport public);

            Având în vedere prevederile anexei 2 la H.G. nr. 972/2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov; ale anexei 1 la H.C.L. nr. 286/1999 republicată, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov; ale art. 21 din Legea           nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G.              nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobată de comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului, oraşului sau comunei, precum şi adresa Consiliului Judeţean nr. 67.820/2018;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 120 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se modifică şi se completează Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 286/1999 republicată, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre, urmând a se modifica şi completa, în mod corespunzător şi Anexa nr. 2 la H.G. nr. 972/2002.

 

            Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 286/1999, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov, astfel modificată şi completată, se va republica.

 

            Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 373 din 28 iunie 2018, îşi încetează aplicabilitatea.

 

            Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 286  din data de 27 septembrie 1999

Republicată conform H.C.L. 89/2000; 45/2002; 266/2002; 467/2003; 469/2003; 512/2003; 18/2004; 304/2004; 319/2004; 633/2005; 962/2008; 578/2009; 40/2010; 129/2013; 266/2014; 323/2014; 501/2014; 373/2015; 444/2015; 494/2015; 580/2015; 564/2016; 620/2016; 41/2017; 196/2017 şi conform H.C.L. nr. 40 din 28 ianuarie 2019

 

 

 

 

            OBIECT: însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al   Municipiului Braşov;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 27 septembrie 1999;

            Analizând referatul nr. 13.842/1999 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov;

            Având în vedere prevederile anexei 2 la H.G. nr. 972/2002, cu modificările şi completările ulterioare, privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov; ale anexei 1 la H.C.L. nr. 286/1999 republicată, privind însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov; ale art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobată de comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului, oraşului sau comunei, precum şi adresa Consiliului Judeţean nr. 67.820/2018;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 120 din Legea Administraţiei Publice Locale             nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

            Articol unic: Se însuşeşte inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Braşov, identificate până la data acestei hotărâri, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.