Hotărârea nr. 399/2019

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Investiția “Recompartimentare privind schimbare destinație din PT 3 TRACTORUL în spații administrative (casierie, arhivă, magazii)”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 399

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Investiția Recompartimentare privind schimbare destinație din PT 3 TRACTORUL în spații administrative (casierie, arhivă, magazii);

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24  iunie  2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, înregistrat cu nr. 55.342/2019, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Investiția Recompartimentare privind schimbare destinație din PT 3 TRACTORUL în spații administrative (casierie, arhivă, magazii);

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; precum și ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând tema de proiectare privind întocmirea documentaţiei pentru Investiția Recompartimentare privind schimbare destinație din PT 3 TRACTORUL în spații administrative (casierie, arhivă, magazii);

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico - economici pentru Investiția Recompartimentare privind schimbare destinație din PT 3 TRACTORUL în spații administrative (casierie, arhivă, magazii), după cum urmează:

- valoare totală: - 631.077, 20 lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 510.676,60 lei inclusiv TVA

Durata totală a realizării investiției va fi de 90 zile.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Local de Termoficare Brașov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.