Hotărârea nr. 398/2019

Aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru Investiția “Extindere rețea termică în vederea branșării Colegiului Național ,,Grigore Moisil”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 398

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru Investiția Extindere rețea termică în vederea branșării Colegiului Național ,,Grigore Moisil;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24 iunie 2019;

 Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Public Local de Termoficare Brașov, înregistrat cu nr. 55.586/2019, prin care s-a propus aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru Investiția Extindere rețea termică în vederea branșării Colegiului Național ,,Grigore Moisil;

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; precum și ale art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând tema de proiectare privind întocmirea documentaţiei pentru Investiția Extindere rețea termică în vederea branșării Colegiului Național ,,Grigore Moisil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4). lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentația și indicatorii tehnico - economici pentru Investiția Extindere rețea termică în vederea branșării Colegiului Național ,,Grigore Moisil”, după cum urmează:

- valoare totală: - 2.470.412 lei inclusiv TVA

- din care C + M: - 1.940.680 lei inclusiv TVA

Durata totală a realizării investiției este de 2 luni calendaristice. 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Local de Termoficare Brașov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.