Hotărârea nr. 396/2019

Aprobarea ocupării temporare fără defrișare, pe o perioadă de un an, a suprafeței de 0,0137 ha fond forestier proprietate publică a Municipiului Braşov din U.P. IV Brașov, ua 531N, în scopul realizării obiectivului „Modernizarea LEA 110kV Zizin - IABv - Metrom și LEA 110 kV Dârste - IABv - Răcădău prin trecere parțială în LES 110 kV”, proiect al cărui beneficiar este S.D.E.E. Transilvania Sud S.A. - Divizia Operațiuni Rețea.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 396

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea ocupării temporare fără defrișare, pe o perioadă de un an, a suprafeței de 0,0137 ha fond forestier proprietate publică a Municipiului Braşov din U.P. IV Brașov, ua 531N, în scopul realizării obiectivului „Modernizarea LEA 110kV Zizin - IABv - Metrom și LEA 110 kV Dârste - IABv - Răcădău prin trecere parțială în LES 110 kV”, proiect al cărui beneficiar este S.D.E.E. Transilvania Sud S.A. - Divizia Operațiuni Rețea;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24  iunie  2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov, înregistrat cu nr. 55.004/2019, prin care s-a propus aprobarea ocupării temporare fără defrișare, pe o perioadă de un an, a suprafeței de 0,0137 ha fond forestier proprietate publică a Municipiului Braşov din U.P. IV Brașov, ua 531N, în scopul realizării obiectivului „Modernizarea LEA 110kV Zizin - IABv - Metrom și LEA 110 kV Dârste - IABv - Răcădău prin trecere parțială în LES 110 kV”, proiect al cărui beneficiar este S.D.E.E. Transilvania Sud S.A. - Divizia Operațiuni Rețea;

Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 694 din 8 aprilie 2016 privind aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară şi schimbul de terenuri şi de calcul al obligaţiilor băneşti, cu modificările şi completările ulterioare; ale Deciziei nr. 29/13.06.2019 a Consiliului de Administraţie al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. prin care s-a aprobat ocuparea temporară fără defrișare, pe o perioadă de un an, a suprafeței de 0,0137 ha fond forestier proprietate publică a Municipiului Braşov din U.P. IV Brașov, ua 531N, în scopul realizării obiectivului „Modernizarea LEA 110kV Zizin - IABv - Metrom și LEA 110 kV Dârste - IABv - Răcădău prin trecere parțială în LES 110 kV”, proiect al cărui beneficiar este S.D.E.E. Transilvania Sud S.A. - Divizia Operațiuni Rețea;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. c), alin. (3), lit. c), art. 45,   alin. (3), art. 61 alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă ocuparea temporară fără defrișare, pe o perioadă de un an, a suprafeței de 0,0137 ha fond forestier proprietate publică a Municipiului Braşov din U.P. IV Brașov, ua 531N, în scopul realizării obiectivului „Modernizarea LEA 110kV Zizin - IABv - Metrom și LEA 110 kV Dârste - IABv - Răcădău prin trecere parțială în LES 110 kV”, proiect al cărui beneficiar este S.D.E.E. Transilvania Sud S.A. - Divizia Operațiuni Rețea.

 

Art. 2. Suprafața de pădure ocupată temporar nu este în litigiu.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.