Hotărârea nr. 395/2019

Aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Societătii Rial S.R.L. în Dosarul nr. 4A/2019 aflat pe rolul Curţii de Arbitraj Comercial Braşov privind Cererea de arbitrare nr. 1.897/21.05.2019 a reclamantului Rotaru Mihai.

 

HOTĂRÂREA Nr. 395

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Societătii Rial S.R.L. în Dosarul nr. 4A/2019 aflat pe rolul Curţii de Arbitraj Comercial Braşov privind Cererea de arbitrare nr. 1.897/21.05.2019 a reclamantului Rotaru Mihai;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24  iunie  2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Societăţii Rial S.R.L. înregistrat cu nr. 55.002/2019, prin care se propune aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Societătii Rial S.R.L. în Dosarul nr. 4A/2019 aflat pe rolul Curţii de Arbitraj Comercial Braşov privind Cererea de arbitrare nr. 1.897/21.05.2019 a reclamantului Rotaru Mihai;

Având în vedere prevederile art. I, alin. (3), lit. b din O.U.G. nr. 26/06.06.2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

Luând în consideraţie prevederile art. 571, 573, 548 şi 558 din NCPC şi cele ale art. 11, alin (1), art. 17 şi art. 39, alin (1) din Regulile de procedură arbitrală (RPA) din Regulamentul privind Organizarea şi Funcţionarea Arbitrajului Comercial de către Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Braşov;

Văzând Hotărârea nr. 13/11.06.2019 a Consiliul de Administraţie al Societăţii Rial S.R.L. prin care şi-a însuşit propunerea privind achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Societăţii Rial S.R.L. în Dosarul nr. 4A/2019 aflat pe rolul Curţii de Arbitraj Comercial Braşov şi a aprobat promovarea raportului de specialitate şi proiectului de hotărâre pentru aprobarea demersului de către Consiliul Local al Municipiului Braşov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), art. 9, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi reprezentare a Societăţii Rial S.R.L. în Dosarul nr. 4A/2019 aflat pe rolul Curţii de Arbitraj Comercial Braşov privind Cererea de arbitrare nr. 1.897/21.05.2019 promovată de reclamantul Rotaru Mihai până la soluţionarea definitivă şi irevocabilă a litigiului indiferent de formele de jurisdicţie ce vor fi utilizate.

 

 

Art. 2. Încheierea contractului de asistenţă juridică se va face de către Societatea Rial S.R.L., în conformitate cu prevederile legale de specialitate în vigoare.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Societatea Rial S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.