Hotărârea nr. 394/2019

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Execuție canalizare spital veterinar”.

HOTĂRÂREA Nr. 394

din data de  24 iunie 2019

 

 

 

Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Execuție canalizare spital veterinar;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24 iunie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al  Grădinii Zoologice Braşov, înregistrat cu nr. 54.414/2019, prin care s-a propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Execuție canalizare spital veterinar;

Văzând Nota conceptuală şi tema de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiţii “Execuție canalizare spital veterinar;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din fonduri publice, precum şi prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), art. 45, alin. (1), art. 61 alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de investiţii “Execuție canalizare spital veterinar, după cum urmează:

- Valoare totală: - 569.139, 34 lei cu TVA,

- din care C + M: - 286.921,69 lei cu TVA,

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiție : 6 luni.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov și Grădina Zoologică Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.