Hotărârea nr. 393/2019

Completarea H.C.L. nr. 620 din 15.12.2017 privind aprobarea cotizaţiei către Asociaţia ”Sport Club Corona 2010 Braşov”.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 393

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

Privind: completarea H.C.L. nr. 620 din 15.12.2017 privind aprobarea cotizaţiei către Asociaţia ”Sport Club Corona 2010 Braşov”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24  iunie  2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 54.490/2019, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 620/15.12.2017 privind aprobarea cotizaţiei către Asociaţia ”Sport Club Corona 2010 Braşov”;

Având în vedere prevederile art. 35, pct. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 46, alin. 1, lit. a din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată; ale H.C.L. nr. 436/2010, republicată conform H.C.L.                 nr. 497/2010, H.C.L. nr. 309/2011 şi H.C.L. nr. 90/2013 prind aprobarea înfiinţării Asociaţiei “Sport Club Corona 2010 Braşov; ale Hotărârii Adunării Generale a Asociației “Sport Club Corona 2010 Braşov”                nr. 1/12.06.2019, precum şi ale art. 49 din Statutul Asociaţiei ”Sport Club Corona 2010 Braşov”;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4, 5 și 7 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. 7, lit. c), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 620/15.12.2017 privind aprobarea cotizaţiei către Asociaţia ”Sport Club Corona 2010 Braşov”, prin introducerea unui nou articol după articolul 1 şi care va avea următorul cuprins:

Art. 2. Se aprobă majorarea cotizaţiei anuale datorată de Municipiul Braşov, în calitate de membru fondator, pentru anul 2019, către Asociaţia “Sport Club Corona 2010 Braşov”, în sumă de    2,5 % din veniturile proprii aferente bugetului local al Municipiului Braşov, încasate în anul anterior plăţii cotizaţiei.”

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 620/15.12.2017 privind aprobarea cotizaţiei către Asociaţia ”Sport Club Corona 2010 Braşov”, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 620/15.12.2017 privind aprobarea cotizaţiei către Asociaţia ”Sport Club Corona 2010 Braşov”, astfel completată şi renumerotată, se va republica.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 620 din data de  15 decembrie 2017

Republicată conform H.C.L. nr. 393 din data de 24  iunie  2019

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea cotizaţiei către Asociaţia” Sport Club Corona 2010 Braşov”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 decembrie 2017;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 94.706/2017, prin care se propune aprobarea cotizaţiei către Asociaţia “Sport Club Corona 2010 Braşov”;

Având în vedere prevederile art. 35, pct. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 46, alin. 1, lit. a din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată; ale H.C.L. nr. 436/2010, republicată conform H.C.L.                 nr. 497/2010, H.C.L. nr. 309/2011 şi H.C.L. nr. 90/2013 prind aprobarea înfiinţării Asociaţiei “Sport Club Corona 2010 Braşov; ale Hotărârii Adunării Generale a Asociației “Sport Club Corona 2010 Braşov”                nr. 1/12.06.2019, precum şi ale art. 49 din Statutul Asociaţiei ”Sport Club Corona 2010 Braşov”;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. e), alin. 7, lit. c), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă cotizaţia anuală datorată de Municipiul Braşov, în calitate de membru fondator, către Asociaţia “Sport Club Corona 2010 Braşov”, începând din data de 1 ianuarie 2018, în sumă de 1,5 % din veniturile proprii aferente bugetului local al Municipiului Braşov, încasate în anul anterior plăţii cotizaţiei.

 

Art. 2. Se aprobă majorarea cotizaţiei anuale datorată de Municipiul Braşov, în calitate de membru fondator, pentru anul 2019, către Asociaţia “Sport Club Corona 2010 Braşov”, în sumă de 2,5 % din veniturile proprii aferente bugetului local al Municipiului Braşov, încasate în anul anterior plăţii cotizaţiei.

 

Art. 3. La data de 31 decembrie 2017 se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 635 din 18 decembrie 2014, privind aprobarea cotizaţiei către Asociaţia” Sport Club Corona 2010 Braşov”.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.