Hotărârea nr. 392/2019

Aprobarea Metodologiei privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor sportive inițiate de către structurile sportive de drept privat din Municipiul Brașov, din cadrul programului sportiv “Promovarea sportului de performanță”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 392

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

Privind: aprobarea Metodologiei privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor sportive inițiate de către structurile sportive de drept privat din Municipiul Brașov, din cadrul programului sportiv Promovarea sportului de performanță;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24  iunie  2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 54.520/2019, privind aprobarea Metodologiei privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor sportive inițiate de către structurile sportive de drept privat din Municipiul Brașov, din cadrul programului sportiv “Promovarea sportului de performanță;

Având în vedere prevederile art. 18^1, alin. (2) din Legea nr. 69/2000, a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 350/2.12.2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general; ale O.M.F.P. nr. 664/06.09.2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând H.C.L. nr. 235/29.03.2019 privind înființarea structurii sportive „Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov”, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Brașov;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 1, pct. 5, pct. 6,   art. 45, alin. (2), lit. a), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Metodologia privind finanțarea nerambursabilă a proiectelor sportive inițiate de către structurile sportive de drept privat din Municipiul Brașov, din cadrul programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță, conform Anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă derularea metodologiei aprobată la art. 1 prin Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov din fondurile alocate pentru această destinație din bugetul Municipiului Brașov.

 

Art. 3. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri H.C.L. nr. 524 din 27.10.2017 privind aprobarea Metodologiei de alocare de fonduri pentru activitatea sportivă în Municipiul Braşov, își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov și Clubul Sportiv Municipal Corona Brașov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.