Hotărârea nr. 391/2019

Modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 4 din 28.01.2019 privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2019 din bugetul Municipiului Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 391

din data de  24  iunie  2019

 

 

 

Privind: modificarea Anexei 1 la H.C.L. nr. 4 din 28.01.2019 privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2019 din bugetul Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24  iunie  2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 53.073/2019, privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2019 din bugetul Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 70 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 44 şi art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; ale O.M.F.P. nr. 3.809/18.12.2018 privind aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale              nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se modifică Anexa 1 la H.C.L. nr. 4 /28.01.2019 privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2019 din bugetul Municipiului Braşov în sensul că “poziția 63 Municipiul Brașov” se defalcă, astfel:

”- sectiunea de funcționare suma de 2.820.344,77 lei

  - sectiunea de dezvoltare suma de 10.000.161,05 lei”.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 4/28.01.2019 privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2019 din bugetul Municipiului Braşov rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 4/28.01.2019 privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2019 din bugetul Municipiului Braşov, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 4   din data de  28 ianuarie 2019

Republicată conform H.C.L. nr. 391 din data de 24  iunie  2019

 

 

 

 

 

Privind: utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2019 din bugetul Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrat cu nr. 3.829/2019, privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2019 din bugetul Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 70 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 44 şi art. 57 din O.M.F.P. nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora; ale O.M.F.P. nr. 3.809/18.12.2018 privind aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate  ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale              nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă ca excedentul anilor precedenţi pentru instituţiile publice finanţate în anul 2019 din bugetul Municipiului Braşov, care au înfiinţate activităţi susţinute integral din venituri proprii sau care se finanţează din venituri proprii şi subvenţii, să rămână la dispoziţia acestora.

 

Art. 2. Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenţi pentru instituţiile publice şi Municipiul Braşov aferent activităţilor finanţate integral din venituri proprii, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Se aprobă utilizarea excedentului anilor precedenţi pentru instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.