Hotărârea nr. 390/2019

Aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - iunie 2019 .

HOTĂRÂREA Nr. 390

din data de  24  iunie 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - iunie 2019 -

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 24 iunie 2019; Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul Ordonatorului Principal de Credite privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Braşov - iunie 2019, înregistrat sub nr. 55.013/2019 şi Raportul de Specialitate al Direcţiei Economice, Serviciul Buget - C.F.P. nr. 55.173/13.06.2019;

Având în vedere prevederile art. 19, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 4, lit. b), art. 5, alin. (3), (6), (7) și art. 6 din Legea bugetului de stat pe anul 2019, nr. 50/15.03.2019; ale art. 63, alin. (4), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată; ale TITLULUI IX Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare; ale Legii nr. 69/2010 privind responsabilitatea fiscal bugetară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a), art. 45, alin. (2), lit. a), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1. Se aprobă bugetul local rectificat al Municipiului Braşov pe anul 2019, în sumă de 610.803,59 mii lei la partea de venituri iar la cheltuieli în sumă de 754.993,58 mii lei credite de angajament și în sumă de 907.994,89 mii lei credite bugetare, astfel:

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 554.463,38 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 568.463,38 mii lei credite bugetare.

Excedentul secţiunii de funcţionare, conform H.C.L. nr. 3/28.01.2019, republicată, privind încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2018 și utilizarea excedentului bugetar în anul 2019, este de 14.000 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 56.340,21 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 754.993,58 mii lei credite de angajament și în sumă de 339.531,51 mii lei credite bugetare.

Excedentul secţiunii de dezvoltare, conform H.C.L. nr. 3/28.01.2019, republicată, este de 283.191,30 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului local pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă bugetul rectificat al instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul local, pe anul 2019, în sumă de 190.324,62 mii lei la partea de venituri iar la cheltuieli în sumă de 50.464,03 mii lei credite de angajament și în sumă de 206.588,61 mii lei credite bugetare, astfel:

…  //   …

-    02   -

 

- pentru secţiunea de funcţionare veniturile sunt în sumă de 154.993,72 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 160.677,34 mii lei credite bugetare. 

Excedentul secţiunii de funcţionare, conform H.C.L. nr. 4/28.01.2019, republicată, privind utilizarea excedentului aferent instituţiilor publice finanţate în anul 2019 din bugetul Municipiului Braşov, este de 5.683,62 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

- pentru secţiunea de dezvoltare veniturile sunt în sumă de 35.330,90 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 50.464,03 mii lei credite de angajament și în sumă de 45.911,27 mii lei credite bugetare.

Excedentul secţiunii de dezvoltare, conform H.C.L. nr. 4/28.01.2019, republicată, este de 10.580,37 mii lei, cuprins la partea de cheltuieli.

Detalierea fiecărei secţiuni a bugetului instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate se regăseşte în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Bugetul centralizat al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2019 rămâne la nivelul aprobat prin H.C.L. nr. 292/17.04.2019.

 

Art. 4. Se aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor şi serviciilor publice, finanţate integral sau parţial din bugetul Municipiului Braşov, pe anul 2019, astfel:

Municipiul Braşov         - anexa nr. 3.01. - 3.02.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov  - anexa nr. 4

Poliţia Locală Braşov - anexa nr. 5

Direcţia Administrare Infrastructură Sportivă Braşov - anexa nr. 6

Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov - anexa nr. 7

Opera Braşov - anexa nr. 8

Teatrul pentru copii “Arlechino” Braşov - anexa nr. 9

Direcţia de Asistență Socială Braşov - anexa nr. 10

Serviciul Public de Administrare Creşe Braşov - anexa nr. 11

Grădina Zoologică Braşov - anexa nr. 12

Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Braşov - anexa nr. 13

Serviciul Public Local de Termoficare Braşov - anexa nr. 14

Grădiniţa cu program normal nr. 4 Braşov - anexa nr. 15

Grădiniţa cu program prelungit nr. 13 Braşov - anexa nr. 16

Grădiniţa cu program prelungit nr. 22 Micul Prinţ” Braşov - anexa nr. 17

Grădiniţa cu program prelungit nr. 29 Braşov - anexa nr. 18

Grădiniţa cu program prelungit nr. 35 Braşov - anexa nr. 19

Şcoala Gimnazială nr. 2 “Diaconu Coresi” Braşov - anexa nr. 20

Şcoala Gimnazială nr. 5 Braşov - anexa nr. 21

Şcoala Gimnazială nr. 6 "Iacob Mureșianu" Braşov - anexa nr. 22

Şcoala Gimnazială nr. 11 "Șt. O. Iosif" Braşov - anexa nr. 23

Şcoala Gimnazială nr. 12 Braşov - anexa nr. 24

Şcoala Gimnazială nr. 15 Braşov - anexa nr. 25

Şcoala Gimnazială nr. 19 Braşov - anexa nr. 26

Şcoala Gimnazială nr. 25 Braşov - anexa nr. 27

Şcoala Gimnazială nr. 27 Braşov "Anatol Ghermanschi" Brașov - anexa nr. 28

Colegiul Naţional Andrei Şaguna” Braşov - anexa nr. 29

Colegiul Naţional Unirea Braşov - anexa nr. 30

Colegiul Naţional de Informatică Gr. Moisil” Braşov - anexa nr. 31

Colegiul Naţional ”Aprily Lajos “Braşov - anexa nr. 32

Colegiul Tehnic Energetic ”Remus Răduleţ” Braşov        - anexa nr. 33.01. -33.02.

Colegiul Naţional Economic ”Andrei Bârseanu” Braşov - anexa nr. 34

Liceul cu Program Sportiv Braşov - anexa nr. 35

Liceul Vocaţional de Arte Plastice ”Hans Mattis Teutsch” Braşov - anexa nr. 36

Liceul Teoretic ”Johanes Honterus” Braşov - anexa nr. 37

Liceul Tehnologic Silvic ”Dr. Nicolae Rucăreanu” Braşov - anexa nr. 38

…  //   …

-    03   -

 

 

Art. 5. Se aprobă Programul de investiţii publice al Municipiului Braşov, cu finanţare din bugetul local, bugetul instituţiilor finanţate din venituri proprii şi subvenţii, conform anexelor              nr. 39.01. - 39.06., care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 6. Se aprobă schimbarea denumirii unor obiective de investiţii finanţate din bugetul local al Municipiului Braşov conform anexei nr. 40, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 7. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Economică - Serviciul Buget - C.F.P., va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.