Hotărârea nr. 39/2019

Aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2019 - 2020.

 

HOTĂRÂREA Nr.  39

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov pentru anul şcolar 2019 - 2020;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 3.517/2019, privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2019 - 2020;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 48/2018 privind drepturile elevilor şcolarizaţi în unităţile de învăţământ înfiinţate în procesul de organizare a reţelei şcolare şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, ale Ordinului nr. 5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari, preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019 - 2020, ale Legii educaţiei Naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, avizul conform transmis de Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 3.688/2019;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (5), lit. a), pct. 1, art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. Se aprobă reţeaua unităţilor de învăţământ preuniversitar din Municipiul Braşov, pentru anul şcolar 2019 - 2020, conform Anexei, parte integrantă la prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi Inspectoratul Şcolar al Judeţului Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.