Hotărârea nr. 389/2019

Aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 17 aprilie 2019.

 

HOTĂRÂREA Nr. 389

din data de 30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului Braşov din data de 17 aprilie  2019;

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de  30 mai  2019;

Luând la cunoştinţă de conţinutul procesului verbal al şedinţei anterioare a Consiliului Local al Municipiului Braşov;

În temeiul art. 36, alin. (1), art. 42, alin. (4), alin. (5), art. 45, alin. (1), art. 115,                  alin. (1), lit. b)  şi art. 117, alin (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale                  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

 

 

         H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

 

Articol Unic: Se aprobă procesul - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Braşov din data de 17  aprilie  2019.