Hotărârea nr. 388/2019

Aprobarea Caietului de sarcini și a anexelor acestuia pentru încheierea unui contract de concesiune cu o durată de 8 ani pentru prestarea serviciilor de colectare, transport şi depozitare controlată a deşeurilor provenite de la persoanele fizice și juridice din municipiul Brașov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 388

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Caietului de sarcini și a anexelor acestuia pentru încheierea unui contract de concesiune cu o durată de 8 ani pentru prestarea serviciilor de colectare, transport şi depozitare controlată a deşeurilor provenite de la persoanele fizice și juridice din municipiul Brașov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Urmărire Contracte Salubrizare și Deszăpezire din cadrul Direcţiei Tehnice, înregistrat cu nr. 47.979/2019, prin care s-a propus aprobarea Caietului de sarcini și a anexelor acestuia pentru încheierea unui contract de concesiune a serviciilor de salubrizare prestate către persoanele fizice și juridice din municipiul Brașov, pe 8 ani;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. (1), art. (3), lit. e), art. 6, alin. (1) din Legea          nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 1, alin. (4), lit. d), art. 9, alin. (2), lit. e) și lit. f) din Legea                    nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 9, pct. 14,   art. 39, alin. (4), art. 45, alin. (1), art. 61, alin (2), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1),             lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Caietul de sarcini și anexele acestuia pentru încheierea unui contract de concesiune cu o durată de 8 ani pentru prestarea serviciilor de salubrizare prestate către persoanele fizice și juridice din Municipiul Brașov, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin aparatul de specialitate și Comisia de coordonare și supervizare pentru pregătirea contractului de delegare prin concesiune a serviciilor de salubrizare prestate către persoanele fizice și juridice din municipiul Brașov, stabilită prin H.C.L. nr. 400 din 25.08.2017, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.