Hotărârea nr. 387/2019

Modificarea Anexei la H.C.L. nr. 243 din 17 aprilie 2019 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 387

din data de  30  mai  2019

 

 

 

Privind: modificarea Anexei la H.C.L. nr. 243 din 17 aprilie 2019 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019; Analizând, la iniţiativa d-lui Liviu Dragomir, împuternicit prin H.C.L. nr. 235/2019 să întreprindă toate demersurile necesare obţinerii avizului de constituire, a înscrierii acestuia în Registrul Sportiv pentru obţinerea Certificatului de identitate sportivă, a autorizaţiei de funcţionare şi pentru afilierea la federaţiile de profil Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 47.775/2019, prin care s-a propus modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 243 din 17 aprilie 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”, conform solicitării Ministerului Tineretului şi Sportului, înregistrată la Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov sub nr. 6/23.05.2019;

Având în vedere, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare amendamentul formulat în plenul ședinței Consiliului Local al Municipiului Brașov, în sensul completării Art. 8, alin. 3 din cuprinsul Regulamentului de organizare și funcționare al Clubului Sportiv, cu Secția Gimnastică, și care a fost votat cu 24 voturi pentru și 1 abținere;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b), alin. (6), lit. a),  pct. 1, 3, 5, 6, art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 73, art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 43, art, 47, alin. (1) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se  modifică Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 17 aprilie 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art. 2. Odată cu adoptarea prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 243 din 17 aprilie 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov, se va republica, astfel cum a fost modificată, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov și Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 243  din data de 17 aprilie  2019

Republicată conform H.C.L. nr.  387 din data de 30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate comun promovat de Serviciul Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice; Serviciul Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală şi Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Relaţii Comunicare;

Ţinând cont de adresa nr. 3/10.04.2019 a “Clubului Sportiv Municipal Corona Braşov”, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 33.683/10.04.2019 prin care Clubul solicită Consiliului Local al Municipiului Braşov aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”;

Având în vedere prevederile art. 3, art. 11, alin. (1) şi (3), art. 12, art. 14, art. 18^1, alin. (1),              alin. (2), lit. a) şi alin. (3), art. 22, alin. (2), art. 23, art. 26, alin. (2), lit. b), art. 29, art. 30, art. 67, alin. (3), lit. c), alin. (4), lit. b), art. 69, alin. (4) şi (5) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, cu precădere cele ale O.U.G. nr. 38/2017 şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 884/2001, pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; ale art. 2, alin. (1), pct. 39, art. 19, pct. 1, lit. b), art. 21, pct. 4,      art. 22, alin. (3), art. 23, pct. 2, art. 67, pct. 1, lit. b), art. 57, pct. 1 şi art. 49, alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice; ale Legii - Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; precum şi ale H.C.L. nr. 235/29.03.2019 privind înfiinţarea structurii sportive “CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CORONA BRAŞOV”, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. b), alin. (6), lit. a),    pct. 1, 3, 5, 6, art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 73, art. 115, alin. (1),            lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a structurii sportive “Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov”, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Braşov, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Braşov şi Clubul Sportiv Municipal Corona Braşov.