Hotărârea nr. 386/2019

Îndreptare eroare materială din preambulul Hotărârilor Consiliului Local nr. 569/2018, 885/2018, 886/2018, 52/2019, 53/2019, 54/2019, 55/2019, 56/2019, 57/2019 şi 161/2019.

HOTĂRÂREA Nr. 386

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: îndreptare eroare materială din preambulul Hotărârilor Consiliului Local nr. 569/2018, 885/2018, 886/2018, 52/2019, 53/2019, 54/2019, 55/2019, 56/2019, 57/2019 şi 161/2019;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019; Analizând, Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios, înregistrat cu nr. 40.374/2019, întocmit la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, prin care se propune Consiliului Local Braşov îndreptarea erorii materiale din preambulul Hotărârilor Consiliului Local nr. 569/2018, 885/2018, 886/2018, 52/2019, 53/2019, 54/2019, 55/2019, 56/2019, 57/2019 şi 161/2019;

Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov nr. 5.390/10.04.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 36.893/18.04.2019, prin care solicită remedierea erorilor materiale cu privire la identificarea temeiului legal la redactarea Hotărârilor nr. 569/2018, 885/2018, 886/2018, 52/2019, 53/2019, 54/2019, 55/2019, 56/2019, 57/2019 şi 161/2019 având ca obiect achiziţionarea serviciilor de consultanţă şi asistenţă juridică, în sensul ca în loc de art. 1, alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2010 să fie menţionat art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b din O.U.G. nr. 26/2012;

Văzând conţinutul preambulului Hotărârilor mai sus menţionate şi ţinând cont de prevederile O.U.G. nr. 26/2012, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 24/2000, cu modificările şi completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (9), art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi            art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se îndreaptă eroarea materială din preambulul H.C.L. nr. 569/2018, în sensul înlocuirii    art. I, alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2010 cu art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012.

 

Art. 2. Se îndreaptă eroarea materială din preambulul H.C.L. nr. 885/2018, în sensul înlocuirii  art. I, alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2010 cu art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012.

 

Art. 3. Se îndreaptă eroarea materială din preambulul H.C.L. nr. 886/2018, în sensul înlocuirii  art. I, alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2010 cu art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012.

 

Art. 4. Se îndreaptă eroarea materială din preambulul H.C.L. nr. 52/2019, în sensul înlocuirii    art. 1, alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2010 cu art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012.

 

Art. 5. Se îndreaptă eroarea materială din preambulul H.C.L. nr. 53/2019, în sensul înlocuirii    art. 1, alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2010 cu art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012.

 

Art. 6. Se îndreaptă eroarea materială din preambulul H.C.L. nr. 54/2019, în sensul înlocuirii    art. I, alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2010 cu art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012.

 

Art. 7. Se îndreaptă eroarea materială din preambulul H.C.L. nr. 55/2019, în sensul înlocuirii    art. I, alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2010 cu art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012.

 

Art. 8. Se îndreaptă eroarea materială din preambulul H.C.L. nr. 56/2019, în sensul înlocuirii    art. 1, alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2010 cu art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012.

 

…   //   …

-   02   -

 

 

Art. 9. Se îndreaptă eroarea materială din preambulul H.C.L. nr. 57/2019, în sensul înlocuirii         art. 1, alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2010 cu art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012.

 

Art. 10. Se îndreaptă eroarea materială din preambulul H.C.L. nr. 161/2019, în sensul înlocuirii art. 1, alin. (2) din O.U.G. nr. 26/2010 cu art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012.

 

Art. 11. Hotărârile Consiliului Local nr. 569/2018, 885/2018, 886/2018, 52/2019, 53/2019, 54/2019, 55/2019, 56/2019, 57/2019 şi 161/2019 astfel îndreptate, vor fi republicate.

 

Art. 12. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 569 din data de  26  septembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 386 din  data de 30  mai  2019

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie în dosarul nr. 22488/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 26 septembrie 2018;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu                            nr. 78.882/2018, prin care se propune Consiliului Local Braşov aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite, prin încheierea unui contract cu cabinet de avocatură privind dosarul nr. 22488/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti;

Văzând gradul de complexitate sporit al speţei şi având în vedere faptul că pe rolul Tribunalului Bucureşti se află şi dosarul nr. 40069/3/2017 având ca obiect emiterea Certificatului de urbanism pentru construirea unui complex de locuinţe ce face obiectul şi al dosarului nr. 22488/3/2018 pentru eliberarea autorizaţiei de construire;

Având în vedere prevederile art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29, alin. 1, lit. d şi alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 21, alin. (3), art. 36, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1),  lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Primarului Municipiului Braşov, a Municipiului Braşov şi a Administratorului Public al Municipiului Braşov pentru dosarul nr. 22488/3/2018 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti în instanţele de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite prin încheierea unui contract cu un cabinet de avocatură în condiţiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată.

 

Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor efectua din bugetul local, astfel cum au fost aprobate odată cu aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov şi a execuţiei bugetare.

 

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 885 din data de 21  decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 386 din data de 30 mai 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie în dosarul nr. 2246/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2018;

Analizând, Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 109.874/2018, întocmit la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, prin care se propune Consiliului Local Braşov aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite, prin încheierea unui contract cu cabinet de avocatură privind dosarul nr. 2246/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov;

Văzând gradul de complexitate sporit al speţei şi având în vedere faptul că pe rolul instanţelor de judecată se află în prezent şi dosarele 27892/197/2018, 2348/197/2017, 8248/197/2017, 13726/197/2017 având ca obiect construcţiile şi terenul situate în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 68 care în prezent sunt instrumentate în faţa instanţei de judecată de către domnul avocat Vrâncean Nicolae în numele şi pentru Municipiul Braşov, Consiliul Local al Municipiului Braşov şi Primarul Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29, alin. 1, lit. d şi alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 11, art. 21, alin. (3), art. 36, alin. (1), art. 45, alin. (1),            art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale                      nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Unităţii Administrativ - Teritoriale Municipiul Braşov prin Primar şi a Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru dosarul nr. 2246/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov în instanţele de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite prin încheierea unui contract cu un cabinet de avocatură în condiţiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată.

 

Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor efectua din bugetul local, astfel cum au fost aprobate odată cu aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov şi a execuţiei bugetare.

 

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                                                                                                            

        

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 886  din data de 21  decembrie  2018

Republicată conform H.C.L. nr. 386 din data de 30 mai 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie în dosarul nr. 3914/62/2018* aflat pe rolul Tribunalului Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 21 decembrie 2018;

Analizând, Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 109.876/2018, întocmit la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, prin care se propune Consiliului Local Braşov aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite, prin încheierea unui contract cu cabinet de avocatură privind dosarul nr. 3914/62/2018* aflat pe rolul Tribunalului Braşov;

Văzând gradul de complexitate sporit al speţei şi având în vedere faptul că pe rolul instanţelor de judecată se află în prezent şi dosarul nr. 920/62/2018 al Tribunalului Braşov care este instrumentat în numele şi pentru Municipiul Braşov şi Primarul Municipiului Braşov de către domnul avocat Vrâncean Nicolae din care s-a disjuns dosarul nr. 3914/62/2018* al Tribunalului Braşov;

Având în vedere prevederile art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29, alin. 1, lit. d şi alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 11, art. 21, alin. (3), art. 36, alin. (1), art. 45, alin. (1),              art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Municipiului Braşov şi a Primarului Municipiului Braşov pentru dosarul nr. 3914/62/2018* aflat pe rolul Tribunalului Braşov în instanţele de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite prin încheierea unui contract cu un cabinet de avocatură în condiţiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată.

 

Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor efectua din bugetul local, astfel cum au fost aprobate odată cu aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov şi a execuţiei bugetare.

 

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

        

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 52 din data de 28  ianuarie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 386 din data de 30 mai 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie în dosarul nr. 4193/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

Analizând, Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios, înregistrat cu nr. 2.092/2019, întocmit la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, prin care se propune Consiliului Local Braşov aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite, prin încheierea unui contract cu cabinet de avocatură privind dosarul nr. 4193/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov;

Având în vedere prevederile art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29, alin. 1, lit. d şi alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 11, art. 21, alin. (3), art. 36, alin. (1), art. 45, alin. (1),            art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Municipiului Braşov şi a Primarului Municipiului Braşov pentru dosarul nr. 4193/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov în instanţele de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite prin încheierea unui contract cu un cabinet de avocatură în condiţiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată.

 

Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor efectua din bugetul local, astfel cum au fost aprobate odată cu aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov şi a execuţiei bugetare.

 

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 53   din data de 28  ianuarie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 386 din data de 30 mai 2019

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie în dosarul nr. 3574/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

Analizând, Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios, înregistrat cu nr. 2.093/2019, întocmit la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, prin care se propune Consiliului Local Braşov, aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite, prin încheierea unui contract cu cabinet de avocatură privind dosarul nr. 3574/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov;

Având în vedere prevederile art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29, alin. 1, lit. d şi alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 12, art. 21, alin. (3), art. 36, alin. (1), art. 45, alin. (1),              art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale                        nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Municipiului Braşov şi a Primarului Municipiului Braşov pentru dosarul nr. 3574/62/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov în instanţele de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite prin încheierea unui contract cu un cabinet de avocatură în condiţiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată.

 

Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor efectua din bugetul local, astfel cum au fost aprobate odată cu aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov şi a execuţiei bugetare.

 

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

             

 

 

                                                                                                 

HOTĂRÂREA Nr. 54  din data de 28  ianuarie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 386 din data de 30 mai 2019

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie în dosarul nr. 30205/197/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

Analizând, Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios, înregistrat cu nr. 4.997/2019, întocmit la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, prin care se propune Consiliului Local Braşov aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite, prin încheierea unui contract cu cabinet de avocatură privind dosarul nr. 30205/197/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov;

Văzând gradul de complexitate sporit al speţei şi având în vedere faptul că pe rolul instanţelor de judecată se află în prezent şi dosarul nr. 19788/197/2012 al Judecătoriei Braşov care este instrumentat în numele şi pentru Municipiul Braşov de către domnul avocat Vrâncean Nicolae din care s-a disjuns dosarul nr. 30205/197/2018 al Tribunalului Braşov;

Având în vedere prevederile art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29, alin. 1, lit. d şi alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 11, art. 21, alin. (3), art. 36, alin. (1), art. 45, alin. (1),                art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Municipiului Braşov pentru dosarul nr. 30205/197/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov în instanţele de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite prin încheierea unui contract cu un cabinet de avocatură în condiţiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată.

 

Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor efectua din bugetul local, astfel cum au fost aprobate odată cu aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov şi a execuţiei bugetare.

 

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                                                                                                               

         

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 55  din data de 28  ianuarie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 386 din data de 30 mai 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie în dosarul nr. 30204/197/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

Analizând, Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios, înregistrat cu nr. 4.999/2019, întocmit la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, prin care se propune Consiliului Local Braşov aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite, prin încheierea unui contract cu cabinet de avocatură privind dosarul nr. 30204/197/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov;

Văzând gradul de complexitate sporit al speţei şi având în vedere faptul că pe rolul instanţelor de judecată se află în prezent şi dosarul nr. 19788/197/2012 al Judecătoriei Braşov care este instrumentat în numele şi pentru Municipiul Braşov de către domnul avocat Vrâncean Nicolae din care s-a disjuns dosarul nr. 30204/197/2018 al Tribunalului Braşov;

Având în vedere prevederile art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29, alin. 1, lit. d şi alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 11, art. 21, alin. (3), art. 36, alin. (1), art. 45, alin. (1),              art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Municipiului Braşov şi a Consiliului Local al Municipiului Braşov pentru dosarul nr. 30204/197/2018 aflat pe rolul Tribunalului Braşov în instanţele de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite prin încheierea unui contract cu un cabinet de avocatură în condiţiile Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată.

 

Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor efectua din bugetul local, astfel cum au fost aprobate odată cu aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov şi a execuţiei bugetare.

 

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

                                                                                                               

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 56  din data de 28  ianuarie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 386 din data de 30 mai 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea promovării unei acţiuni în instanţă cu privire la reglementarea situaţiei juridice a imobilelor Dobrogea-Parc şi str. Dobrogea Tronsoanele 1, 2, 3, în sensul trecerii acestora în proprietatea publică a Municipiului Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

Analizând, Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios, înregistrat cu nr. 3.017/2019, întocmit la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, prin care se propune Consiliului Local Braşov aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite, prin încheierea unui contract cu cabinet de avocatură privind promovarea unei acţiuni în instanţă cu privire la reglementarea situaţiei juridice a imobilelor Dobrogea-Parc şi str. Dobrogea Tronsoanele 1, 2, 3, în sensul trecerii acestora în proprietatea publică a Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29, alin. 1, lit. d şi alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 11, art. 21, alin. (3), art. 36, alin. (1), art. 45, alin. (1),              art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Municipiului Braşov şi a Primarului Municipiului Braşov, în vederea promovării acţiunii în instanţă având ca obiect reglementare situaţie juridică a imobilelor Dobrogea-Parc şi str. Dobrogea Tronsoanele 1, 2, 3, în sensul trecerii acestora în proprietatea publică a Municipiului Braşov şi reprezentării în instanţele de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite, de la un cabinet de avocatură în condiţiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată.

 

Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor efectua din bugetul local, astfel cum au fost aprobate odată cu aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov şi a execuţiei bugetare.

 

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 57  din data de 28  ianuarie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 386 din data de 30 mai 2019

 

 

 

 

 

 

Privind: aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea promovării unei acţiuni în instanţă cu privire la reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului, având denumirea generică de “Cerbul Carpatin” fost “Casa Hirscher”, în sensul trecerii în proprietatea Municipiului Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

Analizând, Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios, înregistrat cu nr. 3.016/2019, întocmit la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, prin care se propune Consiliului Local Braşov aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite, prin încheierea unui contract cu cabinet de avocatură privind promovarea unei acţiuni în instanţă cu privire la reglementarea situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, Piaţa Sfatului, având denumirea generică de “Cerbul Carpatin” fost “Casa Hirscher”, în sensul trecerii în proprietatea Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29, alin. 1, lit. d şi alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 11, art. 21, alin. (3), art. 36, alin. (1), art. 45, alin. (1),              art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Municipiului Braşov şi a Primarului Municipiului Braşov în vederea promovării acţiunii în instanţă având ca obiect reglementare situaţie juridică imobil situat în Braşov, Piaţa Sfatului, având denumirea generică de “Cerbul Carpatin” fost “Casa Hirscher”, în sensul trecerii în proprietatea Municipiului Braşov şi reprezentării în instanţele de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite, de la un cabinet de avocatură în condiţiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată.

 

Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor efectua din bugetul local, astfel cum au fost aprobate odată cu aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov şi a execuţiei bugetare.

 

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Contencios, cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

                                                                                                               

     

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 161 din data de 28  februarie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 386 din data de 30 mai 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă, asistenţă juridică şi reprezentare în justiţie, în vederea promovării unei acţiuni în instanţă cu privire la situaţia juridică a Asociaţiei pentru Construirea Catedralei “Înălţarea Domnului”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Contencios din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 11.604/2019, prin care se propune Consiliului Local Braşov aprobarea achiziţionării serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în faţa instanţelor de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite, prin încheierea unui contract cu cabinet de avocatură privind promovarea unei acţiuni în instanţă cu privire la situaţia juridică a Asociaţiei pentru Construirea Catedralei “Înălţarea Domnului”;

Având în vedere prevederile art. I, alin. (1), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative; ale Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 29, alin. 1, lit. d şi alin. 3 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 11, art. 21, alin. (3), art. 36, alin. (1), art. 39, alin. (1),               art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă achiziţionarea serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare a Municipiului Braşov, Primarului Municipiului Braşov şi Consiliului Local al Municipiului Braşov în vederea promovării unei acţiuni în instanţă având ca obiect situaţia juridică a Asociaţiei pentru Construirea Catedralei “Înălţarea Domnului” şi reprezentării în instanţele de judecată în toate gradele de jurisdicţie, respectiv la fond şi în toate căile de atac, ordinare şi/sau extraordinare, indiferent de instanţele de judecată şi strămutările intervenite, de la un cabinet de avocatură în condiţiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată.

 

Art. 2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se vor efectua din bugetul local, astfel cum au fost aprobate odată cu aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Braşov şi a execuţiei bugetare.

 

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Braşov cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.