Hotărârea nr. 385/2019

Modificarea H.C.L. nr. 223/29.03.2019, pentru aprobarea unui drept de superficie asupra terenului situat în Brașov, str. Timisș Triaj nr. 20 M, către S.N. CFR S.A. - Regionala Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 385

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 223/29.03.2019, pentru aprobarea unui drept de superficie asupra terenului situat în Brașov, str. Timisș Triaj nr. 20 M, către S.N. CFR S.A. - Regionala Braşov;

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice și de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 44.557/2019, prin care se propune completarea H.C.L. nr. 223 din 29.03.2019, privind acordarea unui drept de superficie asupra terenului situat în str. Timiș Triaj nr. 20 M, în favoarea S.N. CFR S.A.- Regionala Braşov;

Având în vedere prevederile art. 693, alin. 2, art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale Ordinului A.N.C.P.I . nr. 700/2014 republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 223 din 29.03.2019, care va avea următorul conținut:

,,Art. 1. Se aprobă acordarea unui drept de superficie cu titlu gratuit pe o perioadă de 49 de ani, asupra terenului situat în Braşov, str. Timiş Triaj nr. 20 M, către S.N. CFR S.A. - Regionala Braşov.”

 

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 223 din 29.03.2019 astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

                                 

HOTĂRÂREA Nr. 223 din data de  29  martie  2019

Republicată conform H.C.L. nr. 385 din data de 30 mai 2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea unui drept de superficie asupra terenului situat în Braşov, str. Timiş Triaj          nr. 20 M, către S.N. CFR S.A. - Regionala Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 24.829/2019, prin care se propune acordarea unui drept de superficie asupra terenului situat în str. Timiş Triaj nr. 20 M, în favoarea S.N. CFR S.A. - Regionala Braşov;

Având în vedere prevederile art. 693, alin. 2, art. 888 din Codul Civil; ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale Ordinului A.N.C.P.I . nr. 700/2014 republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea unui drept de superficie cu titlu gratuit pe o perioadă de 49 de ani, asupra terenului situat în Braşov, str. Timiş Triaj nr. 20 M, către S.N. CFR S.A. - Regionala Braşov.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.