Hotărârea nr. 383/2019

Acordarea unui drept de superficie în favoarea Mobila Sercom SCM Brașov asupra unei cote din terenul situat în Brașov, str. Uranus nr. 14.

 

HOTĂRÂREA Nr. 383

din data de  30  mai  2019

 

 

 

Privind: acordarea unui drept de superficie în favoarea Mobila Sercom SCM Brașov asupra unei cote din terenul situat în Brașov, str. Uranus nr. 14; 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar din cadrul Direcției Juridice și de Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 45.387/2019, prin care s-a propus acordarea unui drept de superficie în favoarea Mobila Sercom SCM Brașov asupra unei cote din terenul situat în Brașov, str. Uranus nr. 14;

Văzând adresa cu nr. 18.174 din 27.02.2019 a Mobila Sercom SCM;

Având în vedere Procesul - Verbal încheiat de Comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția de Primar nr. 4790/2012, republicată; precum și prevederile art. 693, art. 694, art. 697 din Codul Civil și cele ale art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea dreptului de superficie asupra unei cote de 164,4/238 din terenul identificat în C.F. nr. 153764 Brașov, cu nr. cad. 153764, situat în Brașov, str. Uranus nr. 14, în favoarea Mobila Sercom SCM Brașov, pe o perioadă de 49 ani.

 

 

Art. 2. Dreptul de superficie se constituie cu titlu oneros, Mobila Sercom SCM Brașov datorând suma de 98,64 Euro, care se va achita lunar la Direcția Fiscală Brașov.

 

 

Art. 3. Plata se va efectua lunar la Direcția Fiscală Brașov, până în data de 10 ale fiecărei luni. În caz de neachitare la termenul stabilit se vor achita majorări de întârziere în procent de 1 % din cuantumul obligației principale, neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.