Hotărârea nr. 382/2019

Acordarea unui drept de superficie în favoarea ATCOM Brașov SCM asupra unei cote din terenul situat în Brașov, str. Aleea Jupiter f.n.

HOTĂRÂREA Nr. 382

din data de  30  mai  2019

 

 

 

Privind: acordarea unui drept de superficie în favoarea ATCOM Brașov SCM asupra unei cote din terenul situat în Brașov, str. Aleea Jupiter f.n.; 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 44.807/2019, prin care s-a propus acordarea unui drept de superficie în favoarea ATCOM Brașov SCM asupra unei cote din terenul situat în Brașov, str. Aleea Jupiter f.n.;

Văzând adresa cu nr. 20.057/2019 și nr. 106.693/2018 a ATCOM Brașov;

Având în vedere Procesul - Verbal încheiat de Comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 și Dispoziția de Primar nr. 4790/2012, republicată; precum și prevederile art. 693, art. 694, art. 697 din Codul Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă acordarea dreptului de superficie asupra unei cote de 296,4/339 m.p., din terenul identificat în C.F. nr. 144875 Brașov, cu nr. cad. 144875, situat în Brașov, str. Aleea Jupiter f.n., în favoarea ATCOM Brașov SCM, pe o perioadă de 49 ani.

 

 

Art. 2. Dreptul de superficie se constituie cu titlu oneros, ATCOM Brașov SCM datorând suma de 177,84 Euro, care se va achita lunar la Direcția Fiscală Brașov.

 

 

Art. 3. Plata se va efectua lunar la Direcția Fiscală Brașov, până în data de 10 ale fiecărei luni. În caz de neachitare la termenul stabilit se vor achita majorări de întârziere în procent de 1 % din cuantumul obligației principale, neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.