Hotărârea nr. 381/2019

Revocarea dreptului de administrare asupra imobilului situat în Brașov, str. Venus - tronson 3.

HOTĂRÂREA Nr.  381

din data de  30  mai  2019

 

 

 

Privind: revocarea dreptului de administrare asupra imobilului situat în Brașov,  str. Venus  - tronson 3;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice și de Administrație Publică Locală, înregistrat cu  nr. 44.575/2019, prin care s-a propus revocarea dreptului de administrare operativă asupra imobilului situat în Brașov, str. Venus - tronson 3;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 869 din Codul Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art.10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare înscris în C.F. nr. 157344 Brașov, nr. cadastral 157344 la B 3 în favoarea I.C.R.A.L. Brașov.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar va asigura ducerea la îndeplinire a  prezentei  hotărâri.