Hotărârea nr. 380/2019

Revocarea dreptului de administrare operativa asupra imobilului situat în Brașov, str. Zizinului - tronson 3.

 

HOTĂRÂREA Nr. 380

din data de  30  mai  2019

 

 

 

Privind: revocarea dreptului de administrare operativa asupra imobilului situat în Brașov, str. Zizinului - tronson 3;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 42.794/2019, prin care s-a propus revocarea dreptului de administrare operativa asupra imobilului situat în Brașov, str. Zizinului - tronson 3;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; precum și prevederile art. 869 din Codul Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de administrare operativă, înscris în C.F.                      nr. 135050 Brașov, nr. cad. 135050 la B2 în favoarea I.G.L. Brașov.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.