Hotărârea nr. 38/2019

Concesionarea directă a terenurilor aferente imobilului construcţie situat în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 31, aflat în proprietatea S.C. ŞAPTE SPICE S.A.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 38

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

 

            Privind: concesionarea directă a terenurilor aferente imobilului construcţie situat în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 31, aflat în proprietatea S.C. ŞAPTE SPICE S.A.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 2.133/2019, prin care s-a propus concesionarea directă a terenurilor aferente imobilului construcţie situat în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 31, aflat în proprietatea S.C. ŞAPTE SPICE S.A.; Raportul de Evaluare a terenurilor mai sus amintite înregistrat sub nr. 1.019 din 30.10.2018, elaborat de către INTERPROIECT CONSULTING S.R.L.; sentinţa civilă nr. 16757 din 20.12.2013 pronunţată de către Judecătoria Braşov şi decizia civilă nr. 83/R pronunţată de Tribunalul Braşov, adresa nr. 610/2018, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov cu nr. 110.691/2018, înaintată de S.C. ŞAPTE SPICE S.A.;

            Având în vedere prevederile art. 14, art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. a), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 123, alin. (2) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă concesionarea directă, pe o perioadă de 49 de ani, a terenurilor situate în Braşov, str. Iuliu Maniu nr. 31, în suprafaţă totală de 353,93 m.p., identificat prin nr. top. (5874, 5875, 5872, 5873)/I, cu o redevenţă de 4,85 Euro/m.p./an (preţul terenului este de 121 Euro/m.p.), ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 

            Art. 2. Se însuşeşte Raportul de Evaluare a terenurilor mai sus amintite înregistrat sub  nr. 1.019 din 30.10.2018, elaborat de către INTERPROIECT CONSULTING S.R.L.

 

            Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.