Hotărârea nr. 378/2019

Reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7.

 

HOTĂRÂREA Nr. 378

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 44.770/2019, prin care s-a propus înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7;

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale art. 24 și art. 28 din Legea           nr. 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov, a cotei de 2,60 % din 777,20 m.p. imobil - teren situat în Brașov, str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7 - identificat în C.F. nr. 13556 Brașov, nr. top. 5810/2/a.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.