Hotărârea nr. 377/2019

Reglementarea situației juridice a imobilului teren situat în Brașov, str. Dealul Spirii nr. 14.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 377

din data de  30  mai  2019

 

 

 

Privind: reglementarea situației juridice a imobilului teren situat în Brașov, str. Dealul Spirii nr. 14; 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar din cadrul Direcției Juridice și de Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 44.571/2019, prin care s-a propus înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov - domeniul privat a cotei de 1/18 din imobilul situat în Brașov, str. Dealul Spirii nr. 14;

Văzând adresa cu nr. 5.317 din 21.01.2019 conex. 102.513/2018 a d-nei Andone Marioara, adresa nr. 28.450 din 28.03.2019 a Biroului de Aplicare a Legii nr. 10/2001 și adresa cu nr. 2.167din 02.04.2019 a RIAL S.R.L. Brașov;

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale art. 24, art. 28 din Legea                   nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a cotei de 1/18 din imobilul - teren situat în str. Dealul Spirii nr. 14, înscris în C.F. nr. 134954 Brașov, nr. top. (2316/1/6/b/1, 2317/1/6/b/1, 2318/1/6/b/1)/3.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.