Hotărârea nr. 374/2019

Reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, B-dul Saturn f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr. 374

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: reglementarea situației juridice a imobilului situat în Brașov, B-dul Saturn f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar din cadrul Direcției Juridice și de Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 44.519/2019, prin care s-a propus înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, B-dul Saturn f.n.;

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale art. 24 și art. 28 din Legea            nr. 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului - teren, situat în Brașov, B-dul Saturn f.n. - identificat în C.F. nr. 141322 Brașov, nr. top. 7498/1/a/2/1/1/3, 7498/1/a/3/1/1/3, 7498/1/b/1/1/3.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.