Hotărârea nr. 373/2019

Reglementarea situației juridice a imobilului teren situat în Brașov, str. Gheorghe Baiulescu nr. 30.

 

HOTĂRÂREA Nr. 373

din data de  30  mai  2019

 

 

 

Privind: reglementarea situației juridice a imobilului teren situat în Brașov,  str. Gheorghe Baiulescu nr. 30; 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar din cadrul Direcției Juridice și de Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 44.529/2019, prin care s-a propus înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov-domeniul privat a imobilului situat în Brașov, str. Gheorghe Baiulescu nr. 30;     

Văzând adresa cu nr. 38.935 din 24.04.2019 a S.C. DANINA STAR S.R.L. conex cu          nr. 103.634 din 2019;  

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale art. 24 și art. 28 din Legea              nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov, a imobilului - teren, situat în str. Gheorghe Baiulescu nr. 30, înscris în C.F. nr. 151146 Brașov, nr. cad. 151146.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.