Hotărârea nr. 372/2019

Reglementarea situației juridice a imobilului teren, situat în Brașov, str. Timiș Triaj f.n.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 372

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

 

Privind: reglementarea situației juridice a imobilului teren, situat în Brașov, str. Timiș Triaj f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar din cadrul Direcției Juridice și de Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 42.785/2019, prin care s-a propus înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov - domeniul privat, a imobilului situat în Brașov, str. Timiș Triaj f.n.;

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil; ale art. 28 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare și ale art. 36,            alin. (1) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Brașov a imobilului - teren, situat în str. Timiș Triaj f.n., înscris în C.F. nr. 143486 Brașov, nr. cad. 143486.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.