Hotărârea nr. 371/2019

Vânzarea prin licitație publică cu strigare, a spațiilor cu destinația de cabinete medicale, situate în Brașov, Policlinica Astra.

 

HOTĂRÂREA Nr. 371

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: vânzarea prin licitație publică cu strigare, a spațiilor cu destinația de cabinete medicale, situate în Brașov, Policlinica Astra;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 45.383/2019, prin care s-a propus vânzarea prin licitație publică cu strigare, a spațiilor cu destinația de cabinete medicale, situate în Brașov, Policlinica Astra;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ - teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 123, alin. (2) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă vânzarea prin licitație publică cu strigare, a spațiilor cu destinația de cabinete medicale, situate în Brașov, Policlinica Astra, înscrise în C.F. nr. 115151-C1-U28 Brașov, cad. 115151-C1-U28, respectiv C.F. nr. 115151-C1-U29 Brașov, cad. 115151-C1-U29.  Prețul de pornire al licitației este de 21.913 Euro, respectiv 11.577 Euro.

 

 

Art. 2. Se aprobă caietul de sarcini prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.