Hotărârea nr. 370/2019

Vânzarea directă a terenului aferent construcției situată în Brașov, str. Timiș Triaj nr. 20 M, către Postolache Ionuț.

 

HOTĂRÂREA Nr. 370

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: vânzarea directă a terenului aferent construcției situată în Brașov, str. Timiș Triaj nr. 20 M, către Postolache Ionuț;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 44.534/2019, prin care s-a propus vânzarea directă a terenului aferent construcției situată în Brașov, str. Timiș Triaj nr. 20 M, către Postolache Ionuț;

Având în vedere prevederile art. 1650 și art. 1657 din Codul Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 123, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă vânzarea directă a terenului aferent construcției, situată în Brașov,               str. Timiș Triaj nr. 20 M, înscris în C.F. nr. 152188 Brașov, nr. cad. 152188, către Postolache Ionuț.

 

Art. 2. (1) Prețul terenului menționat la art. 1 este de 30 Euro/m.p., respectiv 2490 Euro și va  fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

(2) Prețul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii.

(3) În caz de neachitare la termenul de scadență a obligației de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligației principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile.

(4) În caz de neplată a prețului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revoca de drept.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.