Hotărârea nr. 37/2019

Concesionarea cabinetului stomatologic nr. 26, situat în Braşov, str. Cometei nr. 1, Cabinetului Medical Individual de Medicină Dentară dr. Stelea A. Mădălina, reprezentat de dr. Stelea Mădălina.

 

HOTĂRÂREA Nr. 37

din data de 28  ianuarie  2019

 

 

 

            Privind: concesionarea cabinetului stomatologic nr. 26, situat în Braşov, str. Cometei nr. 1, Cabinetului Medical Individual de Medicină Dentară dr. Stelea A. Mădălina, reprezentat de dr. Stelea Mădălina;

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2019;       

            Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu  nr. 2.123/2019, prin care s-a propus concesionarea cabinetului stomatologic nr. 26, situat în Braşov, str. Cometei nr. 1, Cabinetului Medical Individual de Medicină Dentară dr. Stelea A. Mădălina, reprezentat de dr. Stelea Mădălina;

            Având în vedere prevederile H.G. nr. 884/2004 - privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările şi completările ulterioare; ale O.G. nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale H.C.L.   nr. 848/2018 privind prelungirea concesionării cabinetelor stomatologice şi laboratoarelor de tehnică dentară din Policlinica stomatologică Astra, situate în Braşov, str. Cometei nr. 1, ale contractului de concesiune nr. 183/2013 modificat prin actul adiţional nr. 1, adresa Direcţiei Fiscale nr. 106.380/2018, precum şi raportul de evaluare întocmit de S.C. BRACOV EVAL IMOB S.R.L. Braşov;

            În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. (5), lit. b), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1. Se aprobă concesionarea cabinetului stomatologic nr. 26, situat în Braşov, str. Cometei   nr. 1, Cabinetului Medical Individual de Medicină Dentară dr. Stelea A. Mădălina, reprezentat de            dr. Stelea Mădălina, pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii prin act adiţional.

 

            Art. 2. Se aprobă cuantumul redevenţei în valoare de 545,84 Euro/an. Redevenţa va fi achitată în lei, la cursul comunicat de Banca Naţională a României, la paritatea leu/Euro pentru ziua în care se face plata.

 

            Art. 3. Se modifică contractul de concesiune nr. 183/2013, modificat prin actul adiţional             nr. 1/2013, pentru cabinetul nr. 4, situat în Braşov, str. Cometei nr. 1, în sensul în care, titular de contract rămâne Cabinetul Medical Individual de Medicină Dentară dr. Suciu N. Greta Daniela, reprezentat de               dr. Suciu N. Greta Daniela, în cotă de 1/1.

 

            Art. 4. (1) Concesionarii au obligaţia ca, în termen de 60 zile de la data semnării contractului de concesiune, respectiv a actului adiţional de modificare, să completeze valoarea garanţiei, până la suma fixă, reprezentând valoarea integrală a obligaţiei de plată către concedent pentru un an de activitate.

                        (2) Garanţia se va recalcula, până la 31 martie a fiecărui an, în funcţie de paritatea leu/EURO, comunicată de către Banca Naţională a României din ziua actualizării acesteia şi va fi la dispoziţia concedentului.

 

            Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.