Hotărârea nr. 369/2019

Alipire imobile - teren, situate în Brașov, str. Gării Dârste nr. 19A.

 

HOTĂRÂREA Nr. 369

din data de  30  mai  2019

 

 

 

Privind: alipire imobile - teren, situate în Brașov, str. Gării Dârste nr. 19A;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice și de Administrație Publică Locală, înregistrat cu nr. 45.224/2019, prin care s-a propus alipirea imobilelor, situate în Brașov, str. Gării Dârste nr. 19A;

Având în vedere prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare, precum şi ale Ordinului                nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului și modul de întocmire al documentațiilor cadastrale, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se atestă apartenenta la domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului identificat în C.F. nr. 156431 Brașov, nr. cad. 156431.

 

Art. 2. Se aprobă alipirea imobilelor - teren identificate în C.F. nr. 153056 Brașov,                 nr. cad. 153056, respectiv C.F. nr. 156431 Brașov, nr. cad. 156431, conform Documentației cadastrale întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L. - parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcţia Juridică şi de Administraţie Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare Registru Agricol Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.