Hotărârea nr. 368/2019

Reglementarea situației juridice a unui imobil situat în Brașov, str. General Traian Moșoiu nr. 29.

 

HOTĂRÂREA Nr. 368

din data de  30  mai  2019

 

 

 

Privind: reglementarea situației juridice a unui imobil situat în Brașov, str. General Traian Moșoiu nr. 29;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol și Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice și de Administraţie Publică Locală, înregistrat cu nr. 44.900/2019, prin care se propune dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. General Traian Moșoiu nr. 29;

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu completările și modificările ulterioare; precum şi ale Ordinului nr. 700/2014 pentru aprobarea Regulamentului și modul de întocmire al documentațiilor cadastrale republicat, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. General Traian Moșoiu nr. 29, înscris în C.F. nr. 129942, nr. top. 2607/1/1/1/2, conform Documentației cadastrale întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L. - parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Direcția Juridică și de Administrație Publică Locală - Serviciul Cadastru, Valorificare, Registrul Agricol și Fond Funciar, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.