Hotărârea nr. 367/2019

Îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 267/17.04.2019, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 155329 Brașov, nr. cad. 155329.

 

HOTĂRÂREA Nr. 367

din data de  30  mai  2019

 

 

 

Privind: îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 267/17.04.2019, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 155329 Brașov, nr. cad. 155329;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 43.957/2019, prin care s-a propus îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 267/2019, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 155329 Brașov, nr. cad. 155329, în sensul înlocuirii sintagmei "C.F. nr. 153329 Brașov, nr. cad. 153329" cu "C.F. nr. 155329 Brașov, nr. cad. 155329";

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2),       art. 863 lit. c) din Noul Cod Civil şi ale art. 3, alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115,           alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a)  şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în preambulul, Art. 1 și Art. 2 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 267 din 17.04.2019 privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în C.F. nr. 155329 Brașov, nr. cad. 155329, în sensul menţionării corecte a sintagmei "C.F. nr. 155329 Brașov, nr. cad. 155329" în loc de "C.F.                  nr. 153329 Brașov, nr. cad. 153329".

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 267 din 17.04.2019, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

                               

HOTĂRÂREA Nr. 267  din data de 17 aprilie 2019

Republicată conform H.C.L. nr. 367 din  data de 30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în                  C.F. nr. 155329 Braşov, nr. cad. 155329;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 17 aprilie 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 32.255/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 155329 Braşov, nr. cad. 155329, în suprafaţă de 26 m.p., str. Ioan Socec;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2),       art. 863 lit. c) din Noul Cod Civil şi ale art. 3, alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115,              alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că d-na Munteanu Simona, a renunţat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 155329 Braşov, nr. cad. 155329, în suprafaţă de  26 m.p., str. Ioan Socec.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 155329 Braşov,               nr. cad. 155329, în suprafaţă de 26 m.p., str. Ioan Socec.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.