Hotărârea nr. 365/2019

Preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov a inventarului bunurilor de natura domeniului public realizate de utilizatori persoane fizice şi juridice, exploatate şi administrate de către Compania APA Braşov S.A.

 

HOTĂRÂREA Nr. 365

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov a inventarului bunurilor de natura domeniului public realizate de utilizatori persoane fizice şi juridice, exploatate şi administrate de către Compania APA Braşov S.A.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu  nr. 45.195/2019, prin care se propune preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov, a inventarului bunurilor de natura domeniului public realizate de utilizatori persoane fizice şi juridice, exploatate şi administrate de către Compania APA Braşov S.A.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicată; ale H.C.L. nr. 837/2008 privind însuşirea Hotărârii nr. 1/2008 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din Judeţul Braşov, prin care S.C. Compania Apa Braşov S.A. a fost desemnată operator exclusiv al serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare în unităţile administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, precum şi Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare; ale adresei nr. 86353/2018 a Companiei APA Braşov S.A.;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 14,               art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă predarea-preluarea în domeniul public al Municipiului Braşov, a inventarului bunurilor de natura domeniului public realizate de utilizatori persoane fizice şi juridice, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Bunurile preluate în domeniul public al Municipiului Braşov, vor fi exploatate şi administrate de către Compania APA Braşov S.A., conform contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din 24.09.2008.

 

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local nr. 193/2019, își încetează aplicabilitatea.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi Compania APA Braşov S.A. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.