Hotărârea nr. 364/2019

Darea în folosinţă gratuită către Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Braşov, a unui spaţiu în imobilul situat în Braşov, Piaţa Teatrului, nr. 1.

 

HOTĂRÂREA Nr. 364

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: darea în folosinţă gratuită către Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Braşov, a unui spaţiu în imobilul situat în Braşov, Piaţa Teatrului,  nr. 1;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 44.349/2019, privind darea în folosinţă gratuită către către Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Braşov, a unui spaţiu în imobilul situat în Braşov, Piaţa Teatrului, nr. 1, ca urmare a faptului că este succesoarea Societății Scriitorilor Români înființată în anul 1908, declarată persoană juridică română de utilitate publică, prin Decretul nr. 267/1949;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale                 nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 2 ani, către Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Braşov, a unui spaţiu în imobilul situat în Braşov, Piaţa Teatrului, nr. 1, identificate conform planului de situaţie, parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru ai servi drept sediu.

 

Art. 2. Se revocă dreptul de administrare a Teatrului „Sică Alexandrescu” asupra spaţiului identificat conform planului de situaţie.

 

Art. 3. Pe durata folosinţei gratuite cheltuielile privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiul menţionat la art. 1, din prezenta hotărâre, vor fi suportate de Uniunea Scriitorilor din România - Filiala Braşov şi se vor achita către Teatrul „Sică Alexandrescu”.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial şi Teatrul „Sică Alexandrescu” vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.