Hotărârea nr. 363/2019

Darea în administrare către Poliţia Locală Braşov, a spaţiilor aflate în proprietatea Municipiului Braşov, situate în Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 62 - 64.

 

HOTĂRÂREA Nr. 363

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: darea în administrare către Poliţia Locală Braşov, a spaţiilor aflate în proprietatea Municipiului Braşov, situate în Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 62 - 64;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu              nr. 44.342/2019, privind darea în administrare către Poliţia Locală Braşov, a unor spaţii aflate în proprietatea Municipiului Braşov, situate în Braşov, str. Nicolae Bălcescu, nr. 62 - 64;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 123, alin. (1) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare, către Poliţia Locală Braşov, a spaţiilor aflate în proprietatea Municipiului Braşov, situate în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 62 - 64.

 

Art. 2. Se revocă dreptul de folosinţă gratuită, asupra unor spaţii situate în Braşov, str. Nicolae Bălcescu nr. 62 - 64, acordat, pentru o perioadă de 2 ani, către Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 372/2018.

 

Art. 3. Cheltuielile privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru imobilul menţionat la art. 1 din prezenta hotărâre, vor fi suportate de către Poliţia Locală Braşov.

 

Art. 4. Consiliul Local al Municipiului Braşov, mandatează, Poliţia Locală Braşov pentru alocarea spaţiilor identificate conform planurilor de situaţie parte integrantă din prezenta hotărâre, către Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov.

 

Art. 5. H.C.L. nr. 372/2018 privind darea în folosinţă gratuită către Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Braşov, a spaţiilor situate în Braşov, str. Nicolae Bălcescu  nr. 62 - 64, îşi încetează aplicabilitatea.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.