Hotărârea nr. 362/2019

Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere a terenului situat în Braşov, în Centrul Istoric, B-dul Eroilor (lângă Facultatea de Mecanică).

 

HOTĂRÂREA Nr. 362

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere a terenului situat în Braşov, în Centrul Istoric, B-dul Eroilor (lângă Facultatea de Mecanică);

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 42.520/2019, prin care s-a propus aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr. 30488/40/11.04.2016 a terenului situat în Braşov, în Centrul Istoric, B-dul Eroilor (lângă Facultatea de Mecanică);

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 732/2015 privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii a unor amplasamente destinate comerţului stradal, în zona istorică a Municipiului Braşov și ale Cap. IV, Art. 4 din contractul de închiriere pentru terenul de mai sus, precum şi ale H.C.L. nr. 211 din data de 29 martie 2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere ale terenurilor situate în Braşov, în Centrul Istoric, identificate în planul de situaţie anexa 1, la H.C.L. nr. 732/2015;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. d), art. 39, alin. (1), art. 45, alin. (1), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 30488/40/11.04.2016, încheiat între Municipiul Brașov în calitate de locator și S.C. VALMOV ADAMAV S.R.L. în calitate de locatar, pe termen de 1 (un) an.

 

Art. 2. Se aprobă întocmirea actului adițional pentru prelungirea duratei contractului de închiriere nr. 30488/40/11.04.2016, conform modelului din Anexa 2 la H.C.L. nr. 211 din 29 martie 2019.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.