Hotărârea nr. 361/2019

Concesionarea terenului situat în Braşov, str. Prunului nr. 20, în vederea realizării unui acces din exterior către MODÂRJAC MARILENA.

 

HOTĂRÂREA Nr. 361

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Prunului nr. 20, în vederea realizării unui acces din exterior către MODÂRJAC MARILENA;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu              nr. 44.329/2019, prin care s-a propus concesionarea terenului situat în Braşov, str. Prunului nr. 20, identificat în C.F. nr. 154535 Braşov, nr. cad. 154535, în suprafaţă de 10 m.p., în vederea realizării unui acces din exterior conform C.U. nr. 3385/11.12.2018 eliberat de Primăria Municipiului Braşov, precum şi cererea înregistrată la Primăria Municipiului Braşov sub nr. 43.824/2019, Certificatul de Urbanism          nr. 3385/11.12.2018, extras C.F. nr. 154535 Braşov, nr. cad. 154535;

Având în vedere prevederile art. 15, lit. e) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii; ale O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, precum şi ale H.C.L.                 nr. 395/2008 privind stabilirea preţului terenurilor ce vor fi concesionate în vederea realizării de accese la spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă de la parterul imobilelor;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. c), alin. 5, lit. b), art. 39, alin. (1),           art. 45, alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă concesionarea terenului situat în Braşov, str. Prunului nr. 20, în suprafaţă de 10 m.p., identificat prin C.F. nr. 154535 Braşov, nr. cad. 154535, către MODÂRJAC MARILENA. 

 

Art. 2. Preţul terenului menţionat la art. 1 este de 73 Euro/m.p., revenind o redevenţă anuală de 2,92 Euro/m.p., ce se va plăti în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

 

Art. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

 

Art. 4. Destinaţia terenului este de realizare a unui acces din exterior la imobilul situat în Braşov, str. Prunului nr. 20, ap. 16, identificat prin C.F. nr. 113812–C1–U9 Braşov, nr. top 6949/2/16, conform C.U. nr. 3385 din 11.12.2018.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcția Arhitect Șef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.