Hotărârea nr. 358/2019

neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Ludwig Roth nr. 3, ap. 1, ap. 2 şi ap. 3 deţinut de POPA CONSTANTIN şi POPA BIANCA SALVINA.

 

HOTĂRÂREA Nr. 358

din data de  30  mai  2019

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Ludwig Roth nr. 3, ap. 1, ap. 2 şi ap. 3 deţinut de POPA CONSTANTIN şi POPA BIANCA SALVINA;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la iniţiativa Primarului Municipiului Braşov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 41.475/2019, prin care s-a propus neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Ştefan Ludwig Roth nr. 3, ap. 1, ap. 2, ap. 3, înscris în C.F. nr. 202/N Braşov, nr. top. 5160/1, nr. top. 5160/2, nr. top. 5160/3, nr. cad. 1241/1, nr. cad. 1241/2, nr. cad. 1241/3, casă monument istoric, având cod LMI 2015 BV-II-m-B-11551, poz. 410, deţinut de POPA CONSTANTIN şi POPA BIANCA SALVINA;

Luând în considerare adresele nr. 40.119/2019, 40.121/2019 şi 40.124/2019, prin care petenţii POPA CONSTANTIN şi POPA BIANCA SALVINA solicită Consiliului Local exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Ştefan Ludwig Roth nr. 3, ap. 1, ap. 2, ap. 3;

Văzând adresele Ministerului Culturii și Identității Naționale - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov nr. 318/27/25.04.2019, 319/27/25.04.2019 şi 317/27/25.04.2019, din care rezultă că, Statul Român nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea  imobilului mai sus menţionat;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. (4), alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (9),  art. 45, alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) şi art. 117, alin. (1), lit. a) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Ştefan Ludwig Roth nr. 3, ap. 1, ap. 2, ap. 3, înscris în C.F. nr. 202/N Braşov, nr. top. 5160/1, nr. top. 5160/2, nr. top. 5160/3, nr. cad. 1241/1, nr. cad. 1241/2, nr. cad. 1241/3, casă monument istoric, având cod LMI 2015 BV-II-m-B-11551, poz. 410, deţinut de POPA CONSTANTIN şi POPA BIANCA SALVINA.

 

Art. 2. Prezenta hotărâre nu reprezintă o certificare a proprietăţii, iar verificarea condiţiilor de legalitate privind vânzarea monumentului istoric (interdicţia de înstrăinare, ipoteci, drepturi de privilegiu, grevare de sarcini), rămâne în sarcina întocmitorului actului de înstrăinare.