Hotărârea nr. 352/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor terenuri: cota de 398/480 din terenul înscris în C.F. nr. 105648 Brașov, nr. top. 9423/7/1/30; cota de 21/24 din terenul înscris în C.F. nr. 105658 Brașov, nr. cad. 7221, nr. top. 9423/7/1/29/2; cota de 418/480 din terenul înscris în C.F. nr. 136669 Brașov, nr. cad. 136669, nr. top. 9423/7/1/1.

 

HOTĂRÂREA Nr. 352

din data de  30 mai  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor terenuri: cota de 398/480 din terenul înscris în C.F. nr. 105648 Brașov, nr. top. 9423/7/1/30; cota de 21/24 din terenul înscris în C.F. nr. 105658 Brașov, nr. cad. 7221, nr. top. 9423/7/1/29/2; cota de 418/480 din terenul înscris în C.F. nr. 136669 Brașov, nr. cad. 136669, nr. top. 9423/7/1/1;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 44.640/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a următoarelor imobile: cota de 398/480 din terenul înscris în C.F. nr. 105648 Brașov,  nr. top. 9423/7/1/30, în suprafață totală de 3.289 m.p.; cota de 21/24 din terenul înscris în C.F.  nr. 105658 Brașov, nr. cad. 7221, nr. top. 9423/7/1/29/2, în suprafață totală de 336 m.p.; cota de 418/480 din terenul înscris în C.F. nr. 136669 Brașov, nr. cad. 136669, nr. top. 9423/7/1/1, în suprafață totală de 517 m.p., situate în Braşov, str. 1 Decembrie 1918;

Văzând declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unor imobile, autentificată sub  nr. 920 din 06.05.2019;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2),   art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil şi ale art. 3, alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115,               alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că S.C. INSIGRA S.R.L. a renunțat la dreptul de proprietate asupra următoarelor imobile:

- cota de 398/480 din terenul înscris în C.F. nr. 105648 Brașov, nr. top. 9423/7/1/30, în suprafață totală de 3.289 m.p.;

- cota de 21/24 din terenul înscris în C.F. nr. 105658 Brașov, nr. cad. 7221, nr. top. 9423/7/1/29/2, în suprafață totală de 336 m.p.;

- cota de 418/480 din terenul înscris în C.F. nr. 136669 Brașov, nr. cad. 136669, nr. top. 9423/7/1/1, în suprafață totală de 517 m.p.,

situate în Braşov, str. 1 Decembrie 1918.

 

 

 

 

…  //   …

 

 

-   02   -

 

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a următoarelor imobile:

- cota de 398/480 din terenul înscris în C.F. nr. 105648 Brașov, nr. top. 9423/7/1/30, în suprafață totală de 3.289 m.p.;

- cota de 21/24 din terenul înscris în C.F. nr. 105658 Brașov, nr. cad. 7221, nr. top. 9423/7/1/29/2, în suprafață totală de 336 m.p.;

- cota de 418/480 din terenul înscris în C.F. nr. 136669 Brașov, nr. cad. 136669, nr. top. 9423/7/1/1, în suprafață totală de 517 m.p.,

situate în Braşov, str. 1 Decembrie 1918.

 

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.