Hotărârea nr. 350/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 157006 Brașov, nr. cad. 157006.

 

HOTĂRÂREA Nr. 350

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului  înscris în  C.F. nr. 157006 Brașov, nr. cad. 157006;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 42.606/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului  situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 157006 Brașov, nr. cad. 157006, în suprafață  de 1.342 m.p., str. Narciselor F.N.;

Văzând declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 445 din 01.04.2019;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2),  art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil şi art. 3, alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 61, alin. (2),  alin. (3), art. 115,              alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că LEMPES VIEW IMOBILIARE S.R.L. a renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 157006 Brașov, nr. cad. 157006, în suprafață de 1.342 m.p., str. Narciselor F.N.   

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 157006 Brașov,           nr. cad. 157006, în suprafață de 1.342 m.p., str. Narciselor F.N.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.