Hotărârea nr. 349/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 132169 Brașov, nr. cad. 132169, nr. top. 10973/6/3/22, 10973/7/3/22.

 

HOTĂRÂREA Nr. 349

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 132169 Brașov, nr. cad. 132169, nr. top. 10973/6/3/22, 10973/7/3/22;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

         Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 42.086/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a cotei de 3/336 din imobilul situat în Municipiul Braşov, înscris în C.F. nr. 132169 Brașov, nr. cad. 132169, nr. top. 10973/6/3/22, 10973/7/3/22, în suprafață totală de 3.644 m.p., str. Lemnarilor;

Văzând declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unui imobil, autentificată sub nr. 1075 din 25.03.2019;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2),  art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil şi art. 3, alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 39, alin. (1), art. 61, alin. (2),       alin. (3), art. 115, alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că d-na Lupu Simona-Dorina a renunțat la dreptul de proprietate asupra cotei de 3/336 din imobilul situat în Municipiul Braşov, înscris în C.F. nr. 132169 Brașov,                  nr. cad. 132169, nr. top. 10973/6/3/22, 10973/7/3/22, în suprafață  totală de 3.644 m.p.,              str. Lemnarilor.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a cotei de 3/336 din imobilul situat în Municipiuul Braşov, înscris în C.F. nr. 132169 Brașov, nr. cad. 132169, nr. top. 10973/6/3/22, 10973/7/3/22, în suprafață  totală de 3.644 m.p., str. Lemnarilor.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.