Hotărârea nr. 348/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 145899 Brașov, nr. cad. 145899 și a terenului înscris în C.F. nr. 145909 Brașov, nr. cad. 145909.

 

HOTĂRÂREA Nr. 348

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 145899 Brașov, nr. cad. 145899 și a terenului înscris în C.F. nr. 145909 Brașov, nr. cad. 145909;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 42.048/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 145899 Brașov, nr. cad. 145899, în suprafață de 113 m.p., str. Liviu Rebreanu și a imobilului situat în Braşov, înscris în  C.F.  nr. 145909 Brașov, nr. cad. 145909, în suprafață  de 113 m.p., str. Liviu Rebreanu;

Văzând Încheierile de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 147.363 și 147.414 din 27.11.2017;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2),   art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil şi art. 3, alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115,        alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că dl. Solovăstru Gheorghe și d-na Solovăstru Lucica au renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 145899 Brașov,          nr. cad. 145899, în suprafață de 113 m.p., str. Liviu Rebreanu și a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 145909 Brașov, nr. cad. 145909, în suprafață  de 113 m.p., str. Liviu Rebreanu.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 145899 Brașov,             nr. cad. 145899, în suprafață  de 113 m.p., str. Liviu Rebreanu și a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 145909 Brașov, nr. cad. 145909, în suprafață  de 113 m.p., str. Liviu Rebreanu.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.