Hotărârea nr. 346/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. nr. 155220 Brașov, nr. cad. 155220, a terenului înscris în C.F. nr. 154196 Brașov, nr. cad. 154196 și a terenului înscris în C.F. nr. 152470, nr. cad. 107-108/4, nr. top. 10897/7/1/1/1/4 - 10897/7/1/2/2/4.

 

HOTĂRÂREA Nr. 346

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F.   nr. 155220 Brașov, nr. cad. 155220, a terenului înscris în C.F. nr. 154196 Brașov, nr. cad. 154196 și a terenului înscris în C.F. nr. 152470, nr. cad. 107-108/4, nr. top. 10897/7/1/1/1/4 - 10897/7/1/2/2/4;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu                       nr. 41.921/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 155220 Brașov, nr. cad. 155220, în suprafață  de 636 m.p., zona              str. Bârsei, a imobilului  situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 154196 Brașov, nr. cad. 154196, în suprafață  de 206 m.p., str. Bârsei nr. 20 și a cotei de 561.075/1.000.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în             C.F. nr. 152470 Brașov, nr. cad. 107-108/4, nr. top. 10897/7/1/1/1/4 - 10897/7/1/2/2/4, în suprafață totală de 623 m.p., zona str. Bârsei;

Văzând declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unor imobile, autentificată sub             nr. 1081 din 28.02.2019;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2), art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil şi art. 3, alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1),     lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se ia act că dl. Vecerdi Dan și d-na Vecerdi Cristina au renunțat la dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 155220 Brașov, nr. cad. 155220, în suprafață de 636 m.p., zona str. Bârsei, a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 154196 Brașov, nr. cad. 154196, în suprafață de 206 m.p., str. Bârsei nr. 20 și a cotei de 561.075/1.000.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 152470 Brașov, nr. cad. 107-108/4, nr. top. 10897/7/1/1/1/4 - 10897/7/1/2/2/4, în suprafață totală de 623 m.p., zona str. Bârsei.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 155220 Brașov, nr. cad. 155220, în suprafață  de 636 m.p., zona str. Bârsei, a imobilului situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 154196 Brașov, nr. cad. 154196, în suprafață  de 206 m.p., str. Bârsei nr. 20 și a cotei de 561.075/1.000.000 din imobilul situat în Braşov, înscris în C.F. nr. 152470 Brașov, nr. cad. 107-108/4, nr. top. 10897/7/1/1/1/4 - 10897/7/1/2/2/4, în suprafață totală de 623 m.p., zona str. Bârsei.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.