Hotărârea nr. 342/2019

Trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din terenuri: cota de 55/2105 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Brașov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 38/1431 din terenul înscris în C.F. nr. 1110874 Brașov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 108/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Brașov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 18/706 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Brașov, nr. cad. 110860, de la Mustață Claudiu și Mustață Anca-Nicoleta.

 

HOTĂRÂREA Nr. 342

din data de  30  mai  2019

 

 

 

 

Privind: trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote din  terenuri: cota de 55/2105 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Brașov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4; cota de 38/1431 din terenul înscris în C.F. nr. 1110874 Brașov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3; cota de 108/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Brașov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2; cota de 18/706 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Brașov,             nr. cad. 110860, de la Mustață Claudiu și Mustață Anca-Nicoleta;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu nr. 41.430/2019, prin care s-a propus  trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a următoarelor cote  din terenuri: cota de 55/2105 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Brașov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4, în suprafață totală de 4.210 m.p., Aleea Adrian Păunescu; cota de 38/1431 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Brașov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3, în suprafață totală de 1.431 mp,  Aleea Adrian Păunescu; cota de 108/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Brașov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2, în suprafață totală de 4.168 m.p., Aleea Adrian Păunescu; cota de 18/706 din terenul înscris în C.F.                nr. 110860 Brașov, nr. cad. 110860, în suprafață totală de 706 m.p., Aleea Adrian Păunescu;

Văzând declaraţia de renunţare la dreptul de proprietate asupra unor imobile, autentificată sub nr. 1003 din 31.07.2018;

Având în vedere prevederile art. 553, alin. (2), art. 554, coroborat cu art. 562, alin. (2),     art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil şi art. 3, alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115,    alin. (1), lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art.  121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se ia act că dl. Mustață Claudiu și d-na Mustață Anca-Nicoleta au renunțat la dreptul de proprietate asupra următoarelor cote din terenuri:

- cota de 55/2105 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Brașov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4, în suprafață totală de 4.210 m.p., Aleea Adrian Păunescu;

- cota de 38/1431 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Brașov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3, în suprafață totală de 1.431 m.p., Aleea Adrian Păunescu;

- cota de 108/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Brașov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2, în suprafață totală de 4.168 m.p., Aleea Adrian Păunescu;

- cota de 18/706 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Brașov, nr. cad. 110860, în suprafață totală de 706 m.p., Aleea Adrian Păunescu.

 

…   //   …

 

-   02   -

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară a următoarelor cote din  terenuri:

- cota de 55/2105 din terenul înscris în C.F. nr. 110862 Brașov, nr. cad. 6660, nr. top. 9510/2/4/2/81/4, în suprafață totală de 4.210 m.p., Aleea Adrian Păunescu;

- cota de 38/1431 din terenul înscris în C.F. nr. 110874 Brașov, nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3, în suprafață totală de 1.431 m.p.,  .Aleea Adrian Păunescu;

- cota de 108/4168 din terenul înscris în C.F. nr. 110865 Brașov, nr. cad. 6658, nr. top. 9510/2/4/2/81/2, în suprafață totală de 4.168 m.p., Aleea Adrian Păunescu;

- cota de 18/706 din terenul înscris în C.F. nr. 110860 Brașov, nr. cad. 110860, în suprafață totală de 706 m.p., Aleea Adrian Păunescu.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.