Hotărârea nr. 341/2019

Acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1590/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor donate de “PEDRO & ALEX CONSTRUCT” S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr. 341

din data de  30  mai  2019

 

 

 

Privind: acceptarea ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1590/2019 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov a terenurilor donate de “PEDRO & ALEX CONSTRUCT” S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 30 mai 2019;

Analizând, la inițiativa Primarului Municipiului Brașov, Raportul de specialitate al Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrat cu               nr. 45.047/2019, prin care s-a propus trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a cotei de 5/10 din terenul înscris în C.F. nr. 111507 a localității Brașov, nr. cad. 111507, în suprafață totală de 857 m.p., zona str. Bârsei și cotei de 417/1.250 din terenul înscris în C.F. nr. 144573 a localității Brașov, nr. cad. 6616, în suprafață totală de 155 m.p., zona str. Bârsei;

Având în vedere prevederile art. 3, alin. (1) și alin. (4) din Legea privind bunurile proprietate publică nr. 213/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 863, lit. c) din Noul Cod Civil;

În conformitate cu avizele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), alin. (2), art. 61, alin. (2), alin. (3), art. 115, alin. (1),     lit. b), art. 117, alin. (1), lit. a) şi art. 121, alin. (3) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a “PEDRO & ALEX CONSTRUCT” S.R.L., autentificată sub nr. 1590 din 14.05.2019, de Societatea Profesională Notarială Lucica-Rodica Marin și Marius-Sebastian Breazu, referitoare la cota de 5/10 din terenul înscris în C.F. nr. 111507 a localității Brașov,          nr. cad. 111507, în suprafață totală de 857 m.p., zona str. Bârsei și cota de 417/1.250 din terenul înscris în C.F. nr. 144573 a localității Brașov, nr. cad. 6616, în suprafață totală de 155 m.p., zona str. Bârsei

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de Carte funciară, a cotei de 5/10 din terenul înscris în C.F. nr. 111507 a localității Brașov, nr. cad. 111507, în suprafață totală de 857 m.p., zona str. Bârsei și cotei de 417/1.250 din terenul înscris în C.F.   nr. 144573 a localității Brașov, nr. cad. 6616, în suprafață totală de 155 m.p., zona str. Bârsei, conform ofertei de donaţie autentificată sub nr. 1590 din 14.05.2019, de Societatea Profesională Notarială Lucica-Rodica Marin și Marius-Sebastian Breazu.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov, prin Direcţia Arhitect Şef - Serviciul Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.